Kwaliteit

VISITATIE

Als lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevesgde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) wordt de praktijk vijfjaarlijks gevisiteerd. Hier vind u het laatste kwaliteitscertificaat:

Certificaat Praktijk Visitatie 2021

 

KWALITEITS STATUUT

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Hieronder vindt u de volledige tekst van ons kwaliteitsstatuut. U kunt deze ook als pdf-document bekijken en/of downloaden:

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Anja Klaverdijk BIG-registraties: 09060895425 Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94056778
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Gezond van Geest E-mailadres: welkom@gezondvangeest.nl
KvK nummer: 52046664
Website: www.gezondvangeest.nl
AGB-code praktijk: 94005129
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A
Categorie B
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: De populatie cliënten bestaat uit volwassenen met diverse klachten en stoornissen, zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblemen, psychotrauma, ontwikkelingsstoornissen. In het algemeen is het de huisarts die verwijst. De intake bestaat uit twee gesprekken. Tussen het eerste en tweede gesprek worden er vragenlijsten ingevuld. Deze worden in het tweede gesprek besproken, en wordt het behandelplan vastgesteld. Als we het daar over eens zijn, worden er afspraken gemaakt over de rest van de behandeling. De behandelingen zijn meestal individueel, maar als het gewenst en relevant is, kunnen naasten bij het proces betrokken worden. Met eventueel andere hulpverleners wordt, als daar toestemming voor is, afgestemd.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag Alcohol
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen Eetstoornis
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Anja Klaverdijk BIG-registratienummer: 09060895425
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Anja Klaverdijk BIG-registratienummer: 09060895425
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: Daarnaast een multidisciplinaire samenwerking met een klinisch psycholoog en een vaktherapeut
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen:
Huisartsen praktijk Beijum
Huisartsenpraktijk De Vrije Gang in Bedum Huisartsenpraktijken Regtop en Post, Zuidwolde en Groningen Psychotherapiepraktijk Kootte
Praktijk voor fysiotherapie Beijum
Praktijk voor muziektherapie Zuidwolde
Psychologiepraktijk Breukers Groningen
Psychologiepraktijk Bakker Groningen
Psychologiepraktijk Hofman Groningen
Psychologiepraktijk Takens Tolbert
Psychologiepraktijk Schilt Groningen
Fysiotherapiepraktijk SCOEF
Groninger Psychologen Coöperatie : www.gpcgroningen.nl
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Met de huisartsen heb ik overleg over het te volgen plan, over medicatie, over eventuele andere behandelvormen en verwijzingen en over (het voorkomen van) crises.
Met de fysiotherapeut werk ik samen en bespreek ik met name patienten met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten, burn-out en depressie.
De muziektherapeut verwijst soms naar mij en ik naar haar, als ik denk dat een vaktherapie als aanvulling geindiceerd is. Zij zit ook in de multidisciplinaire intervisie.
Met de klinische psycholoog/psychotherapeut bespreek ik de inhoud van lopende behandelingen. Ik kan naar haar verwijzen voor een SGGZ-traject, en zij verwijst naar mij voor EMDR.
Als ik nu een beroep wil doen op een psychiater dan overleg ik met de huisarts over een verwijzing naar het Lentis, Interpsy of Psychiatrie Noord (Martini Ziekenhuis)
Met mijn collegapsychologen heb ik intervisie: we bespreken indicaties, behandelplannen, knelpunten en uitdagingen in behandelingen en de zakelijke kant van de praktijkvoering.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Mijn clienten kunnen me telefonisch bereiken. Als ik niet kan opnemen dan kunnen clienten inspreken. Ik bel dan zo snel mogelijk terug. Als ik niet bereikbaar ben dan weten ze dat ze een beroep kunnen doen op hun eigen huisarts, of buiten kantooruren de CDDG, via welk kanaal ook de crisisdienst GGZ ingeschakeld kan worden.
Clienten kunnen me ook bereiken via de mail en mijn clientenportaal.
In geval van dreigende crises maak ik meer specifieke afpraken met de client en de huisarts.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Clienten kunnen met voorrang bij hun eigen huisarts terecht bij crisis, of bij de CDDG.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: Peter Breukers
Rina Bakker
Tinanda Schilt Arrienne Takens Yvonne Hofman GPC Groningen
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Intervisie over startende en lopende behandelingen en eigen rol als therapeut Delen van mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering
Delen van administratieve uitdagingen
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.gezondvangeest.nl/gezondvangeest_kosten_vergoeding.php
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: http://www.gezondvangeest.nl/gezondvangeest_kosten_vergoeding.php
8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.lvvp.info
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
LVVP
Link naar website:
www.lvvp.info
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mw. R. Bakker, psychologenpraktijk Dhr. P. Breukers, psychologenpraktijk Mw. T. Schilt, psychologenpraktijk
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.gezondvangeest.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
De client belt of mailt mij. In een kort telefoongesprek check ik of er een verwijzing is, en of de klacht in principe in mijn praktijk behandeld zou kunnen worden. We maken een afspraak voor een intake. Als blijkt dat het te lang duurt voor de client voor ik plek heb dan denk ik mee of regel ik een plek bij een collega-psycholoog.
Ik werk alleen dus er is niemand anders betrokken.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Face- to face, via de telefoon of via het beveiligde clientenportaal.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbesprekingen tijdens de sessies, en ROM-vragenlijsten
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Na het vierde gesprek, na het zevende gesprek en na het elfde gesprek
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Ik vraag hen waar ze tevreden over waren en wat ze graag anders hadden gezien.
Aan het einde van de behandeling kan er ook een tevredenheidsvragenlijst ingevuld worden
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening

Naam: Anja Klaverdijk Plaats: Groningen Datum: 7-4-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Top