Kwaliteit

VISITATIE

Als lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevesgde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) wordt de praktijk vijfjaarlijks gevisiteerd. Hier vind u het laatste kwaliteitscertificaat:

Certificaat Praktijk Visitatie 2021

 

KWALITEITS STATUUT

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Hieronder vindt u de volledige tekst van ons kwaliteitsstatuut. U kunt deze ook als pdf-document bekijken en/of downloaden:

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden:

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Anja Klaverdijk BIG-registraties: 09060895425 Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94056778
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Gezond van Geest E-mailadres: welkom@gezondvangeest.nl KvK nummer: 52046664
Website: www.gezondvangeest.nl AGB-code praktijk: 94005129
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsproblemen, relatieproblemen, identiteitsproblemen, Burn-out, studieproblemen, (gecompliceerde) rouw, levensfaseproblemen, gezinsproblemen, autonomie- en individuatieproblemen in de adolescentie, emotieregulatieproblemen, trauma. Behandelmogelijkheden: Cognitieve gedragstherapie, EMDR, Oplossingsgerichte therapie, Acceptatie en Commitment Therapie, Mindfulness therapie, Interpersoonlijke Psychotherapie, Psycho-educatie, Cognitieve Training, Relatietherapie, Assertiviteitstraining
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Mw. A. Klaverdijk BIG-registratienummer: 09060895425
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: Daarnaast een multidisciplinaire samenwerking met een klinisch psycholoog en een vaktherapeut
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen:
Huisartsen praktijk Beijum
Huisartsenpraktijk De Vrije Gang in Bedum Huisartsenpraktijken Regtop en Post, Zuidwolde en Groningen Psychotherapiepraktijk Kootte
Praktijk voor fysiotherapie Beijum
Praktijk voor muziektherapie Zuidwolde
Psychologiepraktijk Breukers Groningen
Psychologiepraktijk Bakker Groningen
Psychologiepraktijk Hofman Groningen
Psychologiepraktijk Takens Tolbert
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Met de huisartsen heb ik overleg over het te volgen plan, over medicatie, over eventuele andere behandelvormen en verwijzingen en over (het voorkomen van) crises.
Met de fysiotherapeut werk ik samen en bespreek ik met name patienten met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten, burn-out en depressie.
De muziektherapeut verwijst soms naar mij en ik naar haar, als ik denk dat een vaktherapie als aanvulling geindiceerd is. Zij zit ook in de multidisciplinaire intervisie.
Met de klinische psycholoog/psychotherapeut bespreek ik de inhoud van lopende behandelingen. Ik kan naar haar verwijzen voor een SGGZ-traject, en zij verwijst naar mij voor EMDR. Deze klinisch psycholoog gaat binnenkort met pensioen. Ik zoek voor haar rol een vervanger. Ook zou ik er graag een psychiater bij betrekken.
Als ik nu een beroep wil doen op een psychiater dan overleg ik met de huisarts over een verwijzing naar het UCP of Lentis.
Met mijn collegapsychologen heb ik intervisie: we bespreken indicaties, behandelplannen, knelpunten en uitdagingen in behandelingen en de zakelijke kant van de praktijkvoering.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Mijn clienten kunnen me telefonisch bereiken. Als ik niet kan opnemen dan kunnen clienten inspreken. Ik bel dan zo snel mogelijk terug. Als ik niet bereikbaar ben dan weten ze dat ze een beroep kunnen doen op hun eigen huisarts, of buiten kantooruren de CDDG, via welk kanaal ook de crisisdienst GGZ ingeschakeld kan worden.
Clienten kunnen me ook bereiken via de mail en mijn clientenportaal.
In geval van dreigende crises maak ik meer specifieke afpraken met de client en de huisarts.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Clienten kunnen met voorrang bij hun eigen huisarts terecht bij crisis, of bij de CDDG.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.gezondvangeest.nl/gezondvangeest_kosten_vergoeding.php
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: http://www.gezondvangeest.nl/gezondvangeest_kosten_vergoeding.php
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.lvvp.info
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
LVVP
Link naar website:
www.lvvp.info
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: LVVP
Link naar website:
www.lvvp.info
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mw. R. Bakker, psychologenpraktijk Oranjewijk Dhr. P. Breukers, psychologenpraktijk Breukers
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.gezondvangeest.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De client belt of mailt mij. In een kort telefoongesprek check ik of er een verwijzing is, en of de klacht in principe in mijn praktijk behandeld zou kunnen worden. We maken een afspraak voor een intake. Als blijkt dat het te lang duurt voor de client voor ik plek heb dan denk ik mee of regel ik een plek bij

een collega-psycholoog.
Ik werk alleen dus er is niemand anders betrokken.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Mijzelf, Anja Klaverdijk
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
nee
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Anja Klaverdijk
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Anja Klaverdijk
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Face- to face, via de telefoon of via het beveiligde clientenportaal.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbesprekingen tijdens de sessies, en ROM-vragenlijsten

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Na het vierde gesprek, na het zevende gesprek en na het elfde gesprek
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Ik vraag hen waar ze tevreden over waren en wat ze graag anders hadden gezien.
Aan het einde van de behandeling kan er ook een tevredenheidsvragenlijst ingevuld worden
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Anja Klaverdijk Plaats: Groningen Datum: 01-03-2019
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja