Vertrouwelijkheid in de praktijk

Informatie met betrekking tot je persoonlijke gegevens en het dossier

De informatie die je aan je psycholoog verstrekt, is strikt vertrouwelijk. Als GZ-psycholoog ben ik verplicht de privacy van de cliënt steeds te waarborgen en te voldoen aan beroepsgeheim op basis van de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGB). Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling, worden daarin vastgelegd. Volwassen cliënten hebben het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Deze informatie zal alleen bij jouw schriftelijke toestemming aan anderen, zoals de huisarts en de bedrijfsarts, worden verstrekt. Deze toestemming kun je later ook altijd weer intrekken. Zelfs na je overlijden hebben anderen geen recht op inzage in je dossier.

Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn, dan heb je het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.

Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Wel kun je een gekopieerd deel of een rapportage van het dossier krijgen.

Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd. Je kunt verzoeken om het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wet.

Aanlevering gegevens zorgverzekeraar

Naar de zorgverzekeraars worden producten gedeclareerd in de generalistische basis-ggz, (kort, middel, lang of chronisch), die DBC-trajecten heten. Daarbij worden de productcodes zo gebruikt dat daaruit niet is af te leiden welke stoornis is gediagnosticeerd/behandeld.

Deze gegevens gaan naar het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) die al deze informatie van de GGZ-hulpverlening beheert. Als psychologen zijn wij verplicht om deze informatie te verstrekken. De individuele zorgaanbieders leveren de gegevens aan DIS vertrouwelijk aan. Persoonlijke gegevens van de patiënt zoals naam, adres en woonplaats mogen op basis van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (WBP) niet in DIS worden opgeslagen. Uitzondering zijn de eerste vier cijfers van de postcode, de landcode, het geboortejaar en het geslacht. Patiëntgegevens moeten gepseudonimiseerd worden aangeleverd: de gegevens worden omgezet naar een niet tot de persoon herleidbare unieke code.

Mocht je ondanks deze anonimiteit alsnog bezwaar hebben tegen aanlevering van deze gegevens dan is er een formulier om bezwaar aan te tekenen tegen vermelding van de diagnose. Om meer te lezen hierover kun je kijken op dbcinformatiesysteem.nl/Over-DIS

Aanlevering gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG)

Per 1 januari 2017 zijn psychologen van de Basis GGZ verplicht om geanonimiseerde gegevens aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ. Het gaat hierbij om een minimaal aantal verplichte inhoudelijke gegevens (MDS), zoals geboortejaar, leefsituatie, diagnose. Het doel hiervan is de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door als onafhankelijke partij transparantie te bieden over de behandelresultaten. Dit wil de stichting bereiken door het effect van de behandeling bij groepen patiënten met betrouwbare en valide meetinstrumenten te meten en uitkomsten te vergelijken.

SBG volgt de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt voor het ontvangen, analyseren en beschikbaar stellen van gegevens. SBG is een zogenaamde ‘Trusted Third Party’ (TTP). Dit betekent dat SBG een belangeloze, onafhankelijke, onpartijdige en vertrouwelijke organisatie is, die betrouwbaar elektronisch data ontvangt, verwerkt en beschikbaar stelt. Juridisch, organisatorisch en technisch zijn betrouwbaarheid en veiligheid van gegevens gewaarborgd. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft op basis van de patiëntgegevens in de SBG Minimale Dataset vastgesteld dat deze gegevens niet direct tot een persoon te herleiden zijn. Voor meer informatie kun je kijken op de site van het SBG sbggz.nl/Over-SBG

Met dank aan Katalin van der Lip, GZ-psycholoog in Eindhoven.

Top