Privacy Verklaring

Als GZ-Psychologiepraktijk hechten wij uiteraard het grootste belang aan de bescherming van uw, vaak bijzonder persoonlijke gegevens. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw privacy.

U kunt deze Verklaring ook als pdf-document bekijken en/of downloaden:

Privacy Verklaring Gezond van Geest

PRIVACY VERKLARING Gezond van Geest

Gezond van Geest, gevestigd te Zuidwolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52046664, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Gezond van Geest met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Gezond van Geest persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Gezond van Geest;
c. alle overige personen die met Gezond van Geest contact opnemen of van wie Gezond van Geest persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerker(s).

2. Verwerking van persoonsgegevens
Gezond van Geest verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. met toestemming van de betrokkene kunnen voor behandeldoeleinden video-opnames worden gemaakt tijdens sessies
d. met toestemming van de betrokkene kan er gebruikt worden gemaakt van toepassingen voor e-health, deze worden uitsluitend aangeboden bij onze exclusieve informatieverwerker.

3. Doeleinden verwerking
Gezond van Geest verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond
Gezond van Geest verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Gezond van Geest kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Gezond van Geest persoonsgegevens verwerken. Gezond van Geest sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Gezond van Geest deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Gezond van Geest deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld en worden betrokkenen daarvan op de hoogte gesteld en indien nodig extra toestemming gevraagd.

7. Doorgifte buiten de EER
Gezond van Geest geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Gezond van Geest ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Gezond van Geest bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Gezond van Geest hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement
Gezond van Geest kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Gezond van Geest gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Gezond van Geest te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Gezond van Geest door een e-mailbericht te sturen naar administratie@gezondvangeest.nl of naar aklaverdijk@gezondvangeest.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Gezond van Geest persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Gezond van Geest door een e-mailbericht te sturen naar administratie@gezondvangeest.nl of aklaverdijk@gezondvangeest.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). PRIVACYSTATEMENT Gezond van Geest

Top